ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Owain

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Owain ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 åkerirörelse [sv] åkerirörelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 åkerirörelserna [sv] åkerirörelserna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 åkerirörelsen [sv] åkerirörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 kvarnrörelser [sv] kvarnrörelser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 kvarnrörelsen [sv] kvarnrörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 kvarnrörelse [sv] kvarnrörelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 själsrörelsen [sv] själsrörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 själsrörelse [sv] själsrörelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 kvarnrörelserna [sv] kvarnrörelserna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 själsrörelserna [sv] själsrörelserna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 själsrörelser [sv] själsrörelser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 frigörelserna [sv] frigörelserna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 frigörelser [sv] frigörelser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 uppgörelsen [sv] uppgörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 kungörelserna [sv] kungörelserna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 kungörelsen [sv] kungörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 förgörelse [sv] förgörelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 uppgörelserna [sv] uppgörelserna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 uppgörelser [sv] uppgörelser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 förgörelserna [sv] förgörelserna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 förgörelser [sv] förgörelser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 förgörelsen [sv] förgörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 saliggörelse [sv] saliggörelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 gottgörelserna [sv] gottgörelserna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 gottgörelser [sv] gottgörelser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 gottgörelsen [sv] gottgörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 saliggörelserna [sv] saliggörelserna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 saliggörelser [sv] saliggörelser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 saliggörelsen [sv] saliggörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2019 heliggörelserna [sv] heliggörelserna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ