ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/04/2014 la [fr] la ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
04/04/2014 pomme [fr] pomme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2014 pain [fr] pain ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2014 nous faisons [fr] nous faisons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2014 pou [fr] pou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2014 sou [fr] sou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2014 neige [fr] neige ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/04/2014 prison [fr] prison ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/04/2014 pont [fr] pont ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
04/04/2014 demain [fr] demain ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/04/2014 il lit [fr] il lit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 son [fr] son ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 sont [fr] sont ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 bonbon [fr] bonbon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 chant [fr] chant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 pharmacie [fr] pharmacie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 effort [fr] effort ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 Œdipe [fr] Œdipe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 è [fr] è ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 é [fr] é ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 café [fr] café ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 jeu [fr] jeu ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 je [fr] je ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 sous [fr] sous ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 la joue [fr] la joue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 joue [fr] joue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 fou [fr] fou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 chou [fr] chou ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 chouchou [fr] chouchou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2014 ou [fr] ou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ