ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 posee [es] posee ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 2013 [es] 2013 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 Demócrito [es] Demócrito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 Trasnochador [es] Trasnochador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 trifásico [es] trifásico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 Psicosíntesis [es] Psicosíntesis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 Teosofía [es] Teosofía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 Tales de Mileto [es] Tales de Mileto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 conflagración [es] conflagración ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 estornija [es] estornija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 Lebrija [es] Lebrija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 Lebrijano [es] Lebrijano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 Profanaciones [es] Profanaciones ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 Parménides [es] Parménides ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 metempsicosis [es] metempsicosis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 metempsícosis [es] metempsícosis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 Empédocles [es] Empédocles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 Plotino [es] Plotino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 mamando [es] mamando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 Patrística [es] Patrística ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 Perlesía [es] Perlesía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 Psicoanalítico [es] Psicoanalítico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2012 Emperifollarse [es] Emperifollarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 Fenomenología [es] Fenomenología ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 pitagórico [es] pitagórico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 sacar de quicio [es] sacar de quicio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 gorgojo [es] gorgojo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 transpersonal [es] transpersonal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 betabloqueante [es] betabloqueante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 antiniebla [es] antiniebla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ