ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 transpersonal [es] transpersonal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 betabloqueante [es] betabloqueante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 antiniebla [es] antiniebla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 Samotracia [es] Samotracia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 psicomotriz [es] psicomotriz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 feminidad [es] feminidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 Nefertiti [es] Nefertiti ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/10/2012 Tatiana Cabral [es] Tatiana Cabral ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 grosso modo [es] grosso modo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 chanfaina [es] chanfaina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 referencial [es] referencial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 femineidad [es] femineidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 adocenada [es] adocenada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 protoceltas [es] protoceltas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 Transantártico [es] Transantártico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 carpanel [es] carpanel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2012 proverbiales [es] proverbiales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 paracéltica [es] paracéltica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 deformado [es] deformado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 Tarsis [es] Tarsis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 tirrenos [es] tirrenos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 adocenando [es] adocenando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 Puerto Madero [es] Puerto Madero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 reconsiderar [es] reconsiderar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 dormido [es] dormido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 ola [es] ola ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 hola [es] hola ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 fondo [es] fondo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 cuando [es] cuando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 ayuda [es] ayuda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ