ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 Gabriella Cilmi [en] Gabriella Cilmi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 tapentadol [en] tapentadol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 chalcography [en] chalcography ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 hypersensitivity [en] hypersensitivity ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2011 prevaricate [en] prevaricate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2011 pulchritudinous [en] pulchritudinous ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/03/2011 Florentine [en] Florentine ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2011 metallurgy [en] metallurgy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2011 turbine [en] turbine ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ
27/03/2011 Ricky Sbragia [en] Ricky Sbragia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2011 Kilduff [en] Kilduff ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2011 Carrauntoohil [en] Carrauntoohil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2011 ecliptic [en] ecliptic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2011 relocation [en] relocation ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/10/2010 ethyne [en] ethyne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 granulometric [en] granulometric ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2010 Youghal [en] Youghal ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/10/2010 connemara [en] connemara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2010 longhaul [en] longhaul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2010 Pantene [en] Pantene ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/10/2010 conspicuity [en] conspicuity ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2010 Cork [en] Cork ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/10/2010 different [en] different ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
06/10/2010 signing [en] signing ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/10/2010 anthropology [en] anthropology ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ