ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/04/2015 velaric egressive [en] velaric egressive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2015 derivational affix [en] derivational affix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2015 velaric ingressive [en] velaric ingressive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2015 trisyllabic laxing [en] trisyllabic laxing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2015 backwards [en] backwards ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 pterodactyl [en] pterodactyl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 February [en] February ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 Wednesday [en] Wednesday ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 indisputable [en] indisputable ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 exceptionalism [en] exceptionalism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 inquisitive [en] inquisitive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 whoops [en] whoops ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 gubernatorial [en] gubernatorial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 parliament [en] parliament ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 utilitarian [en] utilitarian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 minuscule [en] minuscule ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 agglomerative [en] agglomerative ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 pronunciation [en] pronunciation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 inconsequential [en] inconsequential ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 Chivenor [en] Chivenor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 indistinguishable [en] indistinguishable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 entrepreneur [en] entrepreneur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 catastrophic [en] catastrophic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 Intrepid [en] Intrepid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 Bideford [en] Bideford ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2014 controversy [en] controversy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2011 plutocracy [en] plutocracy ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/03/2011 apoplectic [en] apoplectic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2011 tsunami [en] tsunami ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/08/2010 protestor [en] protestor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ