ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 hexaploid [en] hexaploid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 tetraploid [en] tetraploid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 project [en] project ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 Polyploidy [en] Polyploidy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 polyploids [en] polyploids ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 kilometre [en] kilometre ਉਚਾਰਨ 9 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/05/2010 diploid [en] diploid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 domesticated [en] domesticated ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/05/2010 domestically [en] domestically ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 semiconductor [en] semiconductor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 research [en] research ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 extraordinary [en] extraordinary ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/05/2010 innovative [en] innovative ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 via [en] via ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 enquiry [en] enquiry ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 symbiosis [en] symbiosis ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 beta [en] beta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 data [en] data ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 asked [en] asked ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 thorough [en] thorough ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 women [en] women ਉਚਾਰਨ 10 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/05/2010 wifi [en] wifi ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 often [en] often ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 collagen [en] collagen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 Woolfardisworthy [en] Woolfardisworthy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ 20 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ