ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 fête [fr] fête ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 le sourcil [fr] le sourcil ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 dans les Alpes [fr] dans les Alpes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 riz à la Valencienne [fr] riz à la Valencienne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 impossible [fr] impossible ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 but [fr] but ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 nous regardions [fr] nous regardions ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 pâte [fr] pâte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2015 nombril [fr] nombril ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
06/07/2014 gossant [fr] gossant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2014 Halifax, Nouvelle-Écosse [fr] Halifax, Nouvelle-Écosse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2014 Beaumont-Village [fr] Beaumont-Village ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2014 Winnipeg [fr] Winnipeg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2014 Iqaluit [fr] Iqaluit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2014 Beaumontel [fr] Beaumontel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2013 c'est humain [fr] c'est humain ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/11/2013 reprendront [fr] reprendront ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2013 le Portugal [fr] le Portugal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2013 aux alentours [fr] aux alentours ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
14/11/2013 j’étudie [fr] j’étudie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2013 l'Irlande [fr] l'Irlande ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/11/2013 le Pays de Galles [fr] le Pays de Galles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2013 qui est-ce qu'elle [fr] qui est-ce qu'elle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ