ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 Hera Hilmar [is] Hera Hilmar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 Það var mikið af snjó fyrir ofan bæinn. [is] Það var mikið af snjó fyrir ofan bæinn. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 snjó [is] snjó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 Það var mangó í salatinu. [is] Það var mangó í salatinu. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 mangó [is] mangó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 himnanna [is] himnanna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 Ystur bæjanna í dalanum var Hvassafell. [is] Ystur bæjanna í dalanum var Hvassafell. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 ystur [is] ystur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 Þórðardóttir [is] Þórðardóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 tjaldstaður [is] tjaldstaður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 Ólafur Egilsson [is] Ólafur Egilsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 Oddný Guðbjörg Harðardóttir [is] Oddný Guðbjörg Harðardóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 Eiðurinn [is] Eiðurinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 avókadó [is] avókadó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 Það var ótrúlegt að horfa uppá mannskapinn. [is] Það var ótrúlegt að horfa uppá mannskapinn. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 ótrúlegt [is] ótrúlegt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016 Breiðamerkursandur [is] Breiðamerkursandur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ