ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/06/2009 prosciutto cotto [it] prosciutto cotto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2009 prosciutto crudo [it] prosciutto crudo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2009 auguro [it] auguro ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/06/2009 sondaggio [it] sondaggio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2009 abbia [it] abbia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/06/2009 situazione [it] situazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2009 dovremo [it] dovremo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2009 dovremmo [it] dovremmo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2009 riuscii [it] riuscii ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2009 riuscì [it] riuscì ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2009 capii [it] capii ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2009 capì [it] capì ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 Fufluns [la] Fufluns ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 Santa Maria delle Grazie [it] Santa Maria delle Grazie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 quinto [it] quinto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 appetito [it] appetito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 goccia [it] goccia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/06/2009 talvolta [it] talvolta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 pacco [it] pacco ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/06/2009 opprimere [it] opprimere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 titubare [it] titubare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 centesimo [it] centesimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 contravvenzione [it] contravvenzione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 camminare [it] camminare ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/06/2009 ottenere [it] ottenere ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/06/2009 russo [it] russo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 partire [it] partire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 ventre [it] ventre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 corteccia [it] corteccia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2009 aroma [it] aroma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ