ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/03/2009 ritenuto [it] ritenuto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2009 colore [it] colore ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/03/2009 pitzinnu [sc] pitzinnu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2009 chercu [sc] chercu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2009 cariasa [sc] cariasa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2009 fora [sc] fora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2009 domo [sc] domo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2009 ruju [sc] ruju ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2009 fintzas [sc] fintzas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2009 Cixerri [sc] Cixerri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2009 Federico Spoltore [it] Federico Spoltore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2009 Alessandro Lecquio [it] Alessandro Lecquio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2009 Dicomano [it] Dicomano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2009 sa mama 'e su sole [sc] sa mama 'e su sole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2009 Maria farranka [sc] Maria farranka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2009 su carru 'e nannai [sc] su carru 'e nannai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2009 turra [sc] turra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2009 boi [sc] boi ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/03/2009 pei [sc] pei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2009 procu [sc] procu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2009 stabi [sc] stabi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2009 forru [sc] forru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2009 furconi [sc] furconi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2009 cullera [sc] cullera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2009 Luxia arrabiosa [sc] Luxia arrabiosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 surbiles [sc] surbiles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 muscas maceddas [sc] muscas maceddas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 panas [sc] panas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 pistoccu [sc] pistoccu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 coccoi [sc] coccoi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ