ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 filonzana [sc] filonzana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 Domenico Puligo [it] Domenico Puligo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 Nikki Giovanni [it] Nikki Giovanni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 bellavia [it] bellavia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 launeddas [sc] launeddas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 axridda [sc] axridda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 casizolu [sc] casizolu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 Piritta [sc] Piritta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 tittighedda [sc] tittighedda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 figu [sc] figu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 casu axedu [sc] casu axedu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 casu frazigu [sc] casu frazigu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 trizza [sc] trizza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 Fortuna Virilis [la] Fortuna Virilis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 Nicolás Delli [it] Nicolás Delli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 Matteo Perez d' Aleccio [it] Matteo Perez d' Aleccio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 José Camerino [it] José Camerino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 Rigel [it] Rigel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 Scarperia [it] Scarperia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2009 Portonaccio [it] Portonaccio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2009 medici [it] medici ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/02/2009 ire [it] ire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2009 Ciro [it] Ciro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2009 Genesi [it] Genesi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2009 emmo [sc] emmo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2009 ajó [sc] ajó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2009 eja [sc] eja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2009 ei [sc] ei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2009 unu [sc] unu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2009 Antoniu Cossu [sc] Antoniu Cossu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ