ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 Léon Degrelle [fr] Léon Degrelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 biogaz [fr] biogaz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 Arnoult [fr] Arnoult ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 Claude Le Jeune [fr] Claude Le Jeune ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 fiction [fr] fiction ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 preum's [fr] preum's ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 oeuf à la coque [fr] oeuf à la coque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 monoplégie [fr] monoplégie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 Système d'échange local [fr] Système d'échange local ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 fictif [fr] fictif ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/01/2011 chenonceaux [fr] chenonceaux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gabon [fr] gabon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 intronisation [fr] intronisation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 intromission [fr] intromission ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 fournissent [fr] fournissent ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2010 fournisseurs [fr] fournisseurs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 fours [fr] fours ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 fous [fr] fous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 foutoir [fr] foutoir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 fournissant [fr] fournissant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 formelles [fr] formelles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 formées [fr] formées ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 fortunés [fr] fortunés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 fournée [fr] fournée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 baigneuse [fr] baigneuse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 baignade [fr] baignade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 bagages [fr] bagages ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 bagarreuse [fr] bagarreuse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 balbutiant [fr] balbutiant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 barbouillage [fr] barbouillage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ