ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 château fort [fr] château fort ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2010 chaude journée [fr] chaude journée ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2010 chemise de nuit [fr] chemise de nuit ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2010 circonférence [fr] circonférence ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 cimetières [fr] cimetières ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 cinquantième [fr] cinquantième ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 cinémathèque [fr] cinémathèque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 chute abondante [fr] chute abondante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 cinématographie [fr] cinématographie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 choses [fr] choses ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2010 Christ [fr] Christ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 choqué [fr] choqué ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2010 choléra [fr] choléra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 chômeurs [fr] chômeurs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 chœur [fr] chœur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2010 chocs [fr] chocs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 chirurgiens [fr] chirurgiens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 compte rendu [fr] compte rendu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 compositeurs [fr] compositeurs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 communistes [fr] communistes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 compagnies [fr] compagnies ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 compagnons [fr] compagnons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 comparaisons [fr] comparaisons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 comparaître [fr] comparaître ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2010 connaisseuse [fr] connaisseuse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 consensuelle [fr] consensuelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 consacrés [fr] consacrés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 conscients [fr] conscients ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 consécration [fr] consécration ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2010 consécutive [fr] consécutive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ