ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/04/2018 éicint [ga] éicint ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2018 chaon [ga] chaon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2018 airgead beo [ga] airgead beo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 cronaím thú [ga] cronaím thú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 toiseach [ga] toiseach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 Tar isteach. [ga] Tar isteach. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 ganntanas [ga] ganntanas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 tiarna talún [ga] tiarna talún ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 mhóid [ga] mhóid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 Neamhbhailí [ga] Neamhbhailí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 bearrtha [ga] bearrtha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 diúltú [ga] diúltú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 spréachta [ga] spréachta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 chosa [ga] chosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 fhuiseog [ga] fhuiseog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 neamhinscne [ga] neamhinscne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 sa gcaoi go [ga] sa gcaoi go ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 go hainnis [ga] go hainnis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 nathracha [ga] nathracha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 ghaofar [ga] ghaofar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 gráiscínteacht [ga] gráiscínteacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 na huachtaráin [ga] na huachtaráin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 fear óg [ga] fear óg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 griantairiseamh [ga] griantairiseamh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 deasca [ga] deasca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 fiondruine [ga] fiondruine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 Íotharna [ga] Íotharna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 róthirim [ga] róthirim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 rófhuar [ga] rófhuar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 róghrianmhar [ga] róghrianmhar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ