ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 Simon should attend these classes in the afternoon. [en] Simon should attend these classes in the afternoon. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 He'll probably feel exhausted. [en] He'll probably feel exhausted. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2018 patricidal [en] patricidal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2018 precipitators [en] precipitators ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2018 Vectored [en] Vectored ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2018 tear-jerker [en] tear-jerker ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2018 remortgage [en] remortgage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2018 second-grader [en] second-grader ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2018 cedarwood [en] cedarwood ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2018 Clorets [en] Clorets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2018 bibs [en] bibs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2018 Shrewdest [en] Shrewdest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2018 circumnavigated [en] circumnavigated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2018 infallibly [en] infallibly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2018 countering [en] countering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2018 circumscribing [en] circumscribing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2018 Defiant and autocratic bearing. [collocations] [en] Defiant and autocratic bearing. [collocations] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2018 godless [en] godless ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2018 False dichotomy. [collocation/dichotomy] [en] False dichotomy. [collocation/dichotomy] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2018 melodically [en] melodically ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2018 Home and Garden Television [en] Home and Garden Television ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2018 baby blues [en] baby blues ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/05/2018 Clean white-painted walls [en] Clean white-painted walls ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2018 See how much shorter that is? [en] See how much shorter that is? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2018 Trees are next to the field [en] Trees are next to the field ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2018 As you mentioned, it is much easier to understand slang than to use it. [en] As you mentioned, it is much easier to understand slang than to use it. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2018 house of God [en] house of God ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2018 cannulated [en] cannulated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2018 I learned about the Chi-squared distribution in my statistics course. [en] I learned about the Chi-squared distribution in my statistics course. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2018 Chi-squared distribution [en] Chi-squared distribution ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ