ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/12/2017 Peter Hayes [en] Peter Hayes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2017 Breitbart News Network [en] Breitbart News Network ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2017 Mohonk [en] Mohonk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2017 Krauthammer [en] Krauthammer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2017 marriage at Cana [en] marriage at Cana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2017 bobcats [en] bobcats ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/09/2017 Modern Times [en] Modern Times ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/09/2017 Wissahickon [en] Wissahickon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2017 Kayla Blake [en] Kayla Blake ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2017 Marc Armand Ouellet [en] Marc Armand Ouellet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2017 two-handed sword [en] two-handed sword ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2017 vapors [en] vapors ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/08/2017 calzone [en] calzone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2017 Dontrelle [en] Dontrelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2017 Stephen Decatur [en] Stephen Decatur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2017 Pamela Harriman [en] Pamela Harriman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2017 Surrey With The Fringe On Top [en] Surrey With The Fringe On Top ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2017 neopythagoreanism [en] neopythagoreanism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2017 water softener [en] water softener ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2017 refinements [en] refinements ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2017 Blase Joseph Cupich [en] Blase Joseph Cupich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2017 teaching assistant [en] teaching assistant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2017 roomful [en] roomful ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2017 Isobutane [en] Isobutane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2017 Teamsters [en] Teamsters ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2017 flashiest [en] flashiest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2017 electronic news gathering [en] electronic news gathering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/06/2017 Peter Senge [en] Peter Senge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/06/2017 Julianne Hough [en] Julianne Hough ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/06/2017 lifeboatman [en] lifeboatman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ