ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/06/2017 destabilizes [en] destabilizes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/06/2017 hikers [en] hikers ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/06/2017 demi-goddess [en] demi-goddess ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/06/2017 spaceport [en] spaceport ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/06/2017 blockchain-based [en] blockchain-based ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2017 Berlitz [en] Berlitz ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/04/2017 Itzhak Perlman [en] Itzhak Perlman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2017 vaudeville theater [en] vaudeville theater ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2017 provocable [en] provocable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2017 bossyboots [en] bossyboots ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/04/2017 Mount Katahdin [en] Mount Katahdin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2017 Pied Piper of Hamelin [en] Pied Piper of Hamelin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2017 unsparingly [en] unsparingly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2017 Bonhomme Richard [en] Bonhomme Richard ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/02/2017 chert [en] chert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2017 Harry Blackmun [en] Harry Blackmun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2017 Brooklyn Heights [en] Brooklyn Heights ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/01/2017 onkyo [en] onkyo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2016 My Old Kentucky Home [en] My Old Kentucky Home ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2016 tiresomely [en] tiresomely ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2016 Steven Mnuchin [en] Steven Mnuchin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2016 Andy Timmons [en] Andy Timmons ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/11/2016 juvenility [en] juvenility ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2016 file-sharing [en] file-sharing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2016 northeastward [en] northeastward ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2016 Videofluorography [en] Videofluorography ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2016 Jessie Rowat [en] Jessie Rowat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2016 Medinah [en] Medinah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2016 San Gabriel River [en] San Gabriel River ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2016 Dreamtime [en] Dreamtime ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ