ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 StoryCorps [en] StoryCorps ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2016 Sherbrooke [en] Sherbrooke ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/03/2016 Jafar [en] Jafar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2016 Ben Ratliff [en] Ben Ratliff ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2016 calling card [en] calling card ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2016 pyramiding [en] pyramiding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2016 rehydrate [en] rehydrate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2016 heat exhaustion [en] heat exhaustion ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/03/2016 Welfare-to-Work [en] Welfare-to-Work ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2016 recorded delivery [en] recorded delivery ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2016 Pete Gogolak [en] Pete Gogolak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2016 Jerome Y. Lettvin [en] Jerome Y. Lettvin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2016 Keith Godchaux [en] Keith Godchaux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2016 Edward Norton Lorenz [en] Edward Norton Lorenz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2016 Lisa Hannigan [en] Lisa Hannigan ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/02/2016 James Douglas Muir Leno [en] James Douglas Muir Leno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2016 Aminoactinomycin [en] Aminoactinomycin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2016 Sasha Grey [en] Sasha Grey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2016 backrest [en] backrest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2016 evening shift [en] evening shift ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2015 Sundar Pichai [en] Sundar Pichai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2015 Antwone [en] Antwone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2015 spokesmen [en] spokesmen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2015 spokespeople [en] spokespeople ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2015 CFTR [en] CFTR ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2015 Massacre of the Innocents [en] Massacre of the Innocents ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2015 airconditioner [en] airconditioner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2015 microsphere [en] microsphere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2015 canisters [en] canisters ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2015 dictatorships [en] dictatorships ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ