ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/04/2015 Clarke County [en] Clarke County ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2015 Bremerton [en] Bremerton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2015 Gastonia [en] Gastonia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2015 orem [en] orem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 re-examine [en] re-examine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2015 Brian Tichy [en] Brian Tichy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2015 Edward Vrdolyak [en] Edward Vrdolyak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2015 Andrew Kenneth Pawley [en] Andrew Kenneth Pawley ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2015 Mardan [en] Mardan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2015 Creswell [en] Creswell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2015 Shunya Yamashita [en] Shunya Yamashita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2015 Carrefour [en] Carrefour ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2015 Hershey's [en] Hershey's ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
04/04/2015 Ruth Westheimer [en] Ruth Westheimer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/04/2015 Don Shula [en] Don Shula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2015 Bill Belichick [en] Bill Belichick ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2015 Bill Parcells [en] Bill Parcells ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2015 Norman Vincent Peale [en] Norman Vincent Peale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2015 La Follette’s [en] La Follette’s ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2015 et cetera [en] et cetera ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
27/03/2015 visiblewave [en] visiblewave ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2015 outyear [en] outyear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2015 lowells [en] lowells ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2015 Rogovin [en] Rogovin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2015 Malachi Martin [en] Malachi Martin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/03/2015 Jeff Pezzati [en] Jeff Pezzati ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/03/2015 Zoe Kazan [en] Zoe Kazan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/03/2015 aisling [en] aisling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/03/2015 Upper Cave [en] Upper Cave ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/03/2015 bipolarity [en] bipolarity ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ