ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 marchionimo [it] marchionimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 Alessandro Petacchi [it] Alessandro Petacchi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 Enrico Mainardi [it] Enrico Mainardi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 credono [it] credono ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 geodeta [it] geodeta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 fitogeno [it] fitogeno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 fitocenosi [it] fitocenosi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 fitonimo [it] fitonimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 adenosintrifosfato [it] adenosintrifosfato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 adenosindifosfato [it] adenosindifosfato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 adenosinmonofosfato [it] adenosinmonofosfato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 aralia [it] aralia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 metereopatico [it] metereopatico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 imprenditoria [it] imprenditoria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 anatolico [it] anatolico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 fitografico [it] fitografico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 sfrigolante [it] sfrigolante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 oligarchico [it] oligarchico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 allattamento [it] allattamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 uva da tavola [it] uva da tavola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 vernacolo [it] vernacolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 profughi [it] profughi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 calce viva [it] calce viva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 romanesco [it] romanesco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 coldiretti [it] coldiretti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2011 Sermide [it] Sermide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2011 vece [it] vece ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2011 Rosignano Monferrato [it] Rosignano Monferrato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2011 enclisi [it] enclisi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2011 croton [it] croton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ