ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
30/07/2017 daruri [ro] daruri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 autentici [ro] autentici ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 veritabile [ro] veritabile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 adevărate [ro] adevărate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 dobândirea [ro] dobândirea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 morale [ro] morale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 parizian [ro] parizian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 reflecție [ro] reflecție ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 considerent [ro] considerent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 considerați [ro] considerați ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 considerare [ro] considerare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 operații aritmetice [ro] operații aritmetice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 convenabili [ro] convenabili ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 pe socoteala lui [ro] pe socoteala lui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 dezbateri [ro] dezbateri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 dezbate [ro] dezbate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 judecăți [ro] judecăți ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 uneia [ro] uneia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 reciproce [ro] reciproce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 grinzi [ro] grinzi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 predicatul [ro] predicatul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 protocolar [ro] protocolar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 spiritul [ro] spiritul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 Gesturi [ro] Gesturi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 amabilității [ro] amabilității ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 chipuri [ro] chipuri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 operă literară [ro] operă literară ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 artificialitate [ro] artificialitate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 mijloace [ro] mijloace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 procedee [ro] procedee ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ