ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 se încrucişau [ro] se încrucişau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 merse [ro] merse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 ajunse [ro] ajunse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 fundiţe [ro] fundiţe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 codiţe [ro] codiţe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 se întâlnesc [ro] se întâlnesc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 crucial [ro] crucial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 furca-drumului [ro] furca-drumului ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 întretăiere [ro] întretăiere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 se separă [ro] se separă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 hotărâtor [ro] hotărâtor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 drumuri [ro] drumuri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 încrucişez [ro] încrucişez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 încrucişează [ro] încrucişează ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 răspântie [ro] răspântie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 răspândit [ro] răspândit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 roz-deschis [ro] roz-deschis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 alungite [ro] alungite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 ramificat [ro] ramificat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 afine [ro] afine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 susan [ro] susan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 frecventa [ro] frecventa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 naturi statice [ro] naturi statice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 încălzire autonomă [ro] încălzire autonomă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 climatizor [ro] climatizor ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 agenţie imobiliară [ro] agenţie imobiliară ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 pat dublu [ro] pat dublu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/01/2016 efectuarea [ro] efectuarea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/01/2016 scrupulozitate [ro] scrupulozitate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/01/2016 migăleală [ro] migăleală ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ