ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 maniere [ro] maniere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 conduite [ro] conduite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 obraznici [ro] obraznici ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 în mod curent [ro] în mod curent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 în mod obișnuit [ro] în mod obișnuit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 întrebuințez [ro] întrebuințez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 brațe [ro] brațe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 transportare [ro] transportare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 mintea [ro] mintea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 apucătură [ro] apucătură ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 pomenire [ro] pomenire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 omenești [ro] omenești ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 delicate [ro] delicate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 cruzimi [ro] cruzimi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 neviciat [ro] neviciat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 neofilit [ro] neofilit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 ouă proaspete [ro] ouă proaspete ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 proaspeți [ro] proaspeți ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 proaspete [ro] proaspete ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 prospețime [ro] prospețime ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 tinereții [ro] tinereții ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 muieri [ro] muieri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 îndemnul [ro] îndemnul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 impulsul [ro] impulsul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 îndemnare [ro] îndemnare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 stimulate [ro] stimulate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 stimulați [ro] stimulați ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 stimulată [ro] stimulată ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 stimulat [ro] stimulat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 meritele [ro] meritele ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ