ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 iulie [ro] iulie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 mai [ro] mai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 decembrie [ro] decembrie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 noiembrie [ro] noiembrie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 septembrie [ro] septembrie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 primăvara [ro] primăvara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 iarnă [ro] iarnă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 lac [ro] lac ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 vulcan [ro] vulcan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 plajă [ro] plajă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 Corneliu [ro] Corneliu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 Bădilă [ro] Bădilă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 Ovidiu Bădilă [ro] Ovidiu Bădilă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 opere [ro] opere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 acţiuni [ro] acţiuni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 Peştera Movile [ro] Peştera Movile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 Izvorul Bigăr [ro] Izvorul Bigăr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 Pădurea Mociar [ro] Pădurea Mociar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 Vangheli [ro] Vangheli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 destui [ro] destui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 Clementine [ro] Clementine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 bunul [ro] bunul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 supusă [ro] supusă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 hrișcă [ro] hrișcă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 macaroane [ro] macaroane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2017 răget [ro] răget ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 şoricică [ro] şoricică ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 te rog [ro] te rog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 un pic [ro] un pic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 bosumflată [ro] bosumflată ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ