ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 acul [ro] acul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 roabele [ro] roabele ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 împungea [ro] împungea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 neneaca [ro] neneaca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 răzbuzat [ro] răzbuzat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 îmbonţat [ro] îmbonţat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 dăbălăzat [ro] dăbălăzat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 strigase [ro] strigase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 ştiulete [ro] ştiulete ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 drâmboiat [ro] drâmboiat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 îmbufnat [ro] îmbufnat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 goneşte [ro] goneşte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 Vodă-n lobodă [ro] Vodă-n lobodă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 sărutat [ro] sărutat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 al dracului [ro] al dracului ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 cauciucuri [ro] cauciucuri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 umflate [ro] umflate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 cărnoase [ro] cărnoase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 substantival [ro] substantival ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 buzată [ro] buzată ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 buzat [ro] buzat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 Voiculescu [ro] Voiculescu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 Brătescu-Voineşti [ro] Brătescu-Voineşti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 ceşcuţă [ro] ceşcuţă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 ceaiul [ro] ceaiul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 apei [ro] apei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 dealului [ro] dealului ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 podului [ro] podului ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 hanul [ro] hanul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2016 s-au despărţit [ro] s-au despărţit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ