ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
26/02/2012 Capiteux [fr] Capiteux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2012 œnologie [fr] œnologie ਉਚਾਰਨ Alco ਵੱਲੋਂ
26/02/2012 Ampélographie [fr] Ampélographie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2012 brocca [it] brocca ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 Triple sec [fr] Triple sec ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Poiré [fr] Poiré ਉਚਾਰਨ hicksir ਵੱਲੋਂ
19/06/2010 Pineau des Charentes [fr] Pineau des Charentes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Jus de pomme [fr] Jus de pomme ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 Jus de fruits [fr] Jus de fruits ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 Jus de citron [fr] Jus de citron ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 Jus d'orange [fr] Jus d'orange ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 Eau pétillante [fr] Eau pétillante ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 Diabolo menthe [fr] Diabolo menthe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 nectarine [fr] nectarine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Verre doseur [fr] Verre doseur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Tire-bouchon [fr] Tire-bouchon ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 Roulette à découper [fr] Roulette à découper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Robot de cuisine [fr] Robot de cuisine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Presse-agrumes [fr] Presse-agrumes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Poêlon [fr] Poêlon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Poche à douilles [fr] Poche à douilles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Ouvre-boîtes [fr] Ouvre-boîtes ਉਚਾਰਨ gwen_bzh ਵੱਲੋਂ
19/06/2010 Moulin à légumes [fr] Moulin à légumes ਉਚਾਰਨ Clador06 ਵੱਲੋਂ
19/06/2010 Moule à tarte [fr] Moule à tarte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Moule à gaufres [fr] Moule à gaufres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Mortier et pilon [fr] Mortier et pilon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Hachoir à viande [fr] Hachoir à viande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Grille-pain [fr] Grille-pain ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 Essoreuse à salade [fr] Essoreuse à salade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Cuillère à glace [fr] Cuillère à glace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ