ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/02/2012 Capiteux [fr] Capiteux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2012 Tournelles [fr] Tournelles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2012 nettoyé [fr] nettoyé ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/02/2012 bouillie bordelaise [fr] bouillie bordelaise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2012 Ampélographie [fr] Ampélographie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2012 aligoté [fr] aligoté ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2012 sixième arrondissement [fr] sixième arrondissement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2012 brocca [it] brocca ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/12/2011 idées-forces [fr] idées-forces ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2011 Pierrat [fr] Pierrat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2011 Phoebus [fr] Phoebus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2011 Aumale [fr] Aumale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2011 Cormontreuil [fr] Cormontreuil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2011 CFDT [fr] CFDT ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2011 Brevet de Technicien Supérieur [fr] Brevet de Technicien Supérieur ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 beurre blanc [fr] beurre blanc ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 Gaulle [fr] Gaulle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 vin [fr] vin ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Triple sec [fr] Triple sec ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 tisane [fr] tisane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 thé [fr] thé ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 soda [fr] soda ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 rhum [fr] rhum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 ratafia [fr] ratafia ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Pineau des Charentes [fr] Pineau des Charentes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 Pastis [fr] Pastis ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 limonade [fr] limonade ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 lait [fr] lait ਉਚਾਰਨ 8 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 Jus de pomme [fr] Jus de pomme ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 Jus de fruits [fr] Jus de fruits ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ