ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 flottants [fr] flottants ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 corvisart [fr] corvisart ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 Jules Horowitz [fr] Jules Horowitz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 rocking-chair [fr] rocking-chair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 pot de fleurs [fr] pot de fleurs ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 cote d'Or [fr] cote d'Or ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 étoile chanseuse [fr] étoile chanseuse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Que dit-il donc? [fr] Que dit-il donc? ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 Coquilles Saint Jacques [fr] Coquilles Saint Jacques ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ