ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 salade [fr] salade ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 rutabaga [fr] rutabaga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 roquette [fr] roquette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 romaine [fr] romaine ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 radis noir [fr] radis noir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 radis [fr] radis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 pourpier [fr] pourpier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 potimarron [fr] potimarron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 potiron [fr] potiron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 pois chiche [fr] pois chiche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 poirée [fr] poirée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 poireau [fr] poireau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 pissenlit [fr] pissenlit ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Piment [fr] Piment ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 petit pois [fr] petit pois ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 pâtisson [fr] pâtisson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 patate douce [fr] patate douce ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 panais [fr] panais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 oseille [fr] oseille ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 navet [fr] navet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 courgette [fr] courgette ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 champignon [fr] champignon ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Batavia [fr] Batavia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 bardane [fr] bardane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 manioc [fr] manioc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 maïs [fr] maïs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 mâche [fr] mâche ਉਚਾਰਨ -3 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 maceron [fr] maceron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 lentille [fr] lentille ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Laitue [fr] Laitue ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ