ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 igname [fr] igname ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 arroche [fr] arroche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 gombo [fr] gombo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 gingembre [fr] gingembre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 flageolet [fr] flageolet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 fève [fr] fève ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 fenouil [fr] fenouil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 épinard [fr] épinard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 ail [fr] ail ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 verre à pied [fr] verre à pied ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 verre [fr] verre ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 hachoir [fr] hachoir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 moule [fr] moule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 plat [fr] plat ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 assiette [fr] assiette ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Cuillère en bois [fr] Cuillère en bois ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 cuillère à café [fr] cuillère à café ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 Petite cuillère [fr] Petite cuillère ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 cuillère [fr] cuillère ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 couteau [fr] couteau ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 fourchette [fr] fourchette ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/06/2010 courge [fr] courge ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 cornichon [fr] cornichon ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 concombre [fr] concombre ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 citrouille [fr] citrouille ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 ciboulette [fr] ciboulette ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 ciboule [fr] ciboule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 christophine [fr] christophine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 chou romanesco [fr] chou romanesco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2010 rave [fr] rave ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ