ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Saena

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Saena ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 mântuit [ro] mântuit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 mântuială [ro] mântuială ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 mândrie [ro] mândrie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 mândrețe [ro] mândrețe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 refren [ro] refren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 petardă [ro] petardă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 mântuire [ro] mântuire ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/12/2010 murit [ro] murit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 urmăritor [ro] urmăritor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 urmărire [ro] urmărire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 efervescent [ro] efervescent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 atunci [ro] atunci ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 vomă [ro] vomă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 întrucât [ro] întrucât ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 ţintui [ro] ţintui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 cândva [ro] cândva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 ţintuit [ro] ţintuit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 întrecere [ro] întrecere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 veritabil [ro] veritabil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 cariat [ro] cariat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 crucificat [ro] crucificat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 clipă [ro] clipă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 cruce [ro] cruce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 punte [ro] punte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 pondera [ro] pondera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 asigurat [ro] asigurat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 neprihănire [ro] neprihănire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 cununie [ro] cununie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/12/2010 Petunie [ro] Petunie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 deplinătate [ro] deplinătate ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ