ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Saena

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Saena ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 fântână [ro] fântână ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 plăsmuitor [ro] plăsmuitor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 născocitor [ro] născocitor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 înfăptuitor [ro] înfăptuitor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 țâșnitoare [ro] țâșnitoare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 creator [ro] creator ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 realizator [ro] realizator ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 săvârșitor [ro] săvârșitor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 calvar [ro] calvar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 făurire [ro] făurire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 înfăptuire [ro] înfăptuire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 născoci [ro] născoci ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 kinetoscop [ro] kinetoscop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 kilometric [ro] kilometric ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 voal [ro] voal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 făuri [ro] făuri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 plăsmuire [ro] plăsmuire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 plăsmui [ro] plăsmui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 kinestezic [ro] kinestezic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 kilolitru [ro] kilolitru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 kilowatt-oră [ro] kilowatt-oră ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 întemeietor [ro] întemeietor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 născocire [ro] născocire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 kilowatt [ro] kilowatt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 kilometrare [ro] kilometrare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 kilometra [ro] kilometra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 kilometrat [ro] kilometrat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 kinetoterapie [ro] kinetoterapie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/12/2010 karatist [ro] karatist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 compact [ro] compact ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ