ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Saena

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Saena ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 structurat [ro] structurat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 tâmp [ro] tâmp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 năuc [ro] năuc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 formativ [ro] formativ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 deriva [ro] deriva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 kilometraj [ro] kilometraj ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/12/2010 tineresc [ro] tineresc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 copilări [ro] copilări ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 adolescentin [ro] adolescentin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 admirabil [ro] admirabil ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/12/2010 nătâng [ro] nătâng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 importa [ro] importa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 exporta [ro] exporta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 inteligență [ro] inteligență ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 anchetă [ro] anchetă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 imbecil [ro] imbecil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 stupid [ro] stupid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 informa [ro] informa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 anchetator [ro] anchetator ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 remarcabil [ro] remarcabil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 informare [ro] informare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 informat [ro] informat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 comerț [ro] comerț ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 bunăstare [ro] bunăstare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 negoț [ro] negoț ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 yală [ro] yală ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 comercial [ro] comercial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 derapa [ro] derapa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 rumegare [ro] rumegare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 bogăție [ro] bogăție ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ