ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/10/2013 station Hoofddorp [nl] station Hoofddorp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2010 Dustley Mulder [nl] Dustley Mulder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2010 beemdooievaarsbek [nl] beemdooievaarsbek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2010 vers [nl] vers ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/07/2010 rap [nl] rap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2010 verwest [nl] verwest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2010 opknappen [nl] opknappen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/04/2010 grijnzen [nl] grijnzen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/04/2010 huishoudelijk [nl] huishoudelijk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2010 klussen [nl] klussen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2010 knutselwerk [nl] knutselwerk ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/04/2010 humeur [nl] humeur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2010 ikke [nl] ikke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2009 Technologie [nl] Technologie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2009 slingers [nl] slingers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2009 piek [nl] piek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2009 stal [nl] stal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 Van der Graaf Generator [nl] Van der Graaf Generator ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 vertel [nl] vertel ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 dit [nl] dit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 kak [nl] kak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 goeiedag [nl] goeiedag ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/05/2009 2000 [nl] 2000 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/05/2009 schipper [nl] schipper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2009 theoloog [nl] theoloog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2009 zangeres [nl] zangeres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2009 rekenaar [nl] rekenaar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2009 stuurman [nl] stuurman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2009 ambtenaar [nl] ambtenaar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/05/2009 baanveger [nl] baanveger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ