ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/01/2013 Soulman [en] Soulman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2013 Sadie [en] Sadie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/01/2013 amber [en] amber ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2013 Cromwell [en] Cromwell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 Tim [en] Tim ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 Patrice Belmonte [en] Patrice Belmonte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 Ashleigh [en] Ashleigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 hinder [en] hinder ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 Hindi [en] Hindi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 cross-platform [en] cross-platform ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 Jonathan [en] Jonathan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2012 hentai [en] hentai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2012 Stiofán [ga] Stiofán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ