ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Siobhan7

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Siobhan7 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 Ní féidir a chraiceann is a luach a bheith agat [ga] Ní féidir a chraiceann is a luach a bheith agat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 Anois ar theacht an tsamhraidh [ga] Anois ar theacht an tsamhraidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 sí bheag, sí mhór [ga] sí bheag, sí mhór ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 Tá sé go deas bualadh leat [ga] Tá sé go deas bualadh leat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 Bhí sé ag cur báistí amuigh [ga] Bhí sé ag cur báistí amuigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 is fiú duit é [ga] is fiú duit é ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 ag triall ar Éirinn [ga] ag triall ar Éirinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 Ní leithne an t-aer ná an timpiste [ga] Ní leithne an t-aer ná an timpiste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 Rachadh sé trí chró snáthaide [ga] Rachadh sé trí chró snáthaide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 Léim ón tine chun na gríosaí [ga] Léim ón tine chun na gríosaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 dán de dhánta an tsaoil [ga] dán de dhánta an tsaoil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 Cén t-ainm atá ort ? [ga] Cén t-ainm atá ort ? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 cur i láthair ar Éirinn [ga] cur i láthair ar Éirinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 Níl a fhios agam cé tú féin. [ga] Níl a fhios agam cé tú féin. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 óró sé do bheatha abhaile [ga] óró sé do bheatha abhaile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 Sea tá mé. Tá mé an-chliste [ga] Sea tá mé. Tá mé an-chliste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 Ní hé mo mhúinteoir é. [ga] Ní hé mo mhúinteoir é. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2016 is fiú ór na cruinne é [ga] is fiú ór na cruinne é ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 táimid ar an mbealach go... [ga] táimid ar an mbealach go... ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 ’Sé do bheatha [ga] ’Sé do bheatha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 Oíche mhaith [ga] Oíche mhaith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 Níl a fhios agam [ga] Níl a fhios agam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 An bhfuil Béarla agat? [ga] An bhfuil Béarla agat? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 Tá na hiriseoirí ann. [ga] Tá na hiriseoirí ann. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 Téimis ar foscadh. [ga] Téimis ar foscadh. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 Is eachtrannach é an duine ó thar lear. [ga] Is eachtrannach é an duine ó thar lear. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ