ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Siobhan7

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Siobhan7 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/07/2019 loscadh [ga] loscadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2019 fuist [ga] fuist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2019 deilbh [ga] deilbh ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
22/02/2019 cneá [ga] cneá ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 gréithre [ga] gréithre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 cuimhneachán [ga] cuimhneachán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 scuab fiacail [ga] scuab fiacail ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 fochupán [ga] fochupán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 raidhse [ga] raidhse ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 ndeirtear [ga] ndeirtear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 inláimhsithe [ga] inláimhsithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 gailf [ga] gailf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 uaillmhian [ga] uaillmhian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 dtrasnaíonn [ga] dtrasnaíonn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 spéirghorm [ga] spéirghorm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 gormghlas [ga] gormghlas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 tsubh [ga] tsubh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 bhuidéal [ga] bhuidéal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 cruthanta [ga] cruthanta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 creideann [ga] creideann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 mbreitheamh [ga] mbreitheamh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 meantán [ga] meantán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 theastódh [ga] theastódh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2017 tógfaimid [ga] tógfaimid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2017 pillín [ga] pillín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 surfáil [ga] surfáil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 gob [ga] gob ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 peirspictíocht [ga] peirspictíocht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 crochta [ga] crochta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 sconsa [ga] sconsa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ