ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Siobhan7

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Siobhan7 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 ardaíonn [ga] ardaíonn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 foréigneach [ga] foréigneach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 ardaím [ga] ardaím ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 chnoic [ga] chnoic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 féinrialaitheach [ga] féinrialaitheach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 shnámh [ga] shnámh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 carnán [ga] carnán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 An Chomhairle Eorpach [ga] An Chomhairle Eorpach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 long [ga] long ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 fonn [ga] fonn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 níos lú [ga] níos lú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 is deise [ga] is deise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 liamháis [ga] liamháis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2016 minic [ga] minic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 leathadh [ga] leathadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 buachailleacht [ga] buachailleacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 luíodh [ga] luíodh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 thiocfaidh [ga] thiocfaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 íocaimid [ga] íocaimid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 adaigh [ga] adaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 Alastar [ga] Alastar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 dochreidte [ga] dochreidte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 sreangshiopa [ga] sreangshiopa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 a chomhaireamh [ga] a chomhaireamh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 Féinne [ga] Féinne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 fillteán [ga] fillteán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 na horduimhreacha [ga] na horduimhreacha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 ag labhairt [ga] ag labhairt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 níos measa [ga] níos measa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 fireann [ga] fireann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ