ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Siobhan7

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Siobhan7 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 ligint [ga] ligint ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 dhifriúil [ga] dhifriúil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 úsáidim [ga] úsáidim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 chostasach [ga] chostasach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 áisiúil [ga] áisiúil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 tiomáineann [ga] tiomáineann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 sábhálaim [ga] sábhálaim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 ghabhfaidh [ga] ghabhfaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 amlíne [ga] amlíne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 ró-dhéanach [ga] ró-dhéanach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 nuashonraigh [ga] nuashonraigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 uathadh [ga] uathadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 figiúirí [ga] figiúirí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 A Dhaideo [ga] A Dhaideo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 deisithe [ga] deisithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 taibhsí [ga] taibhsí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 bachlóg [ga] bachlóg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 a chailltear [ga] a chailltear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 chaillte [ga] chaillte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 faol [ga] faol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 hiriseoirí [ga] hiriseoirí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 meannán [ga] meannán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 foscadh [ga] foscadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 eachtrannach [ga] eachtrannach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2015 gealach [ga] gealach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2015 triaileann [ga] triaileann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2015 riasc [ga] riasc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2015 fhaill [ga] fhaill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2015 fógraítear [ga] fógraítear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2015 nífidh [ga] nífidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ