ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Siobhan7

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Siobhan7 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 athair céile [ga] athair céile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 insíteá [ga] insíteá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 dúnaim [ga] dúnaim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 An ea? [ga] An ea? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 sláinte agus táinte [ga] sláinte agus táinte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 dlúthchara [ga] dlúthchara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 fásfaidh [ga] fásfaidh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 mo mhíle stór [ga] mo mhíle stór ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 a charad [ga] a charad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 freagraím [ga] freagraím ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 uainfheoil [ga] uainfheoil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 mí Dheireadh Fómhair [ga] mí Dheireadh Fómhair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 Ó Lubhlaí [ga] Ó Lubhlaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 Iontach ar fad! [ga] Iontach ar fad! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 Tá fáilte romhat. [ga] Tá fáilte romhat. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2015 Dea-thráthnóna [ga] Dea-thráthnóna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ