ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Siobhan7

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Siobhan7 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 mbreitheamh [ga] mbreitheamh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 meantán [ga] meantán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2018 theastódh [ga] theastódh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2017 tógfaimid [ga] tógfaimid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2017 pillín [ga] pillín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 surfáil [ga] surfáil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 gob [ga] gob ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 Bhí sé ag cur báistí amuigh [ga] Bhí sé ag cur báistí amuigh ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 peirspictíocht [ga] peirspictíocht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 crochta [ga] crochta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 sconsa [ga] sconsa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 m'íoslódáil [ga] m'íoslódáil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 An Baile Gallda [ga] An Baile Gallda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 ocrach [ga] ocrach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 airím uaim thú [ga] airím uaim thú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 níos gile [ga] níos gile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 cén uair [ga] cén uair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 cumhachtach [ga] cumhachtach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 Mac Gabhann [ga] Mac Gabhann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 millteanach [ga] millteanach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 baineann [ga] baineann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 drochaimsire [ga] drochaimsire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 níos fuaire [ga] níos fuaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 pancóg [ga] pancóg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2017 go dtí seo [ga] go dtí seo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 bhféadfainn [ga] bhféadfainn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 Reics [ga] Reics ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2017 dhúnann [ga] dhúnann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2017 chomhnascadh [ga] chomhnascadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2017 réamhfhoclacha [ga] réamhfhoclacha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ