ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Siobhan7

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Siobhan7 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 a Pháidín [ga] a Pháidín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 A Sheáinín [ga] A Sheáinín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 Páidín [ga] Páidín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 Ó Curraoin [ga] Ó Curraoin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 ní thabharfá [ga] ní thabharfá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 maidhm [ga] maidhm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 d'Éirinn [ga] d'Éirinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 ligígí [ga] ligígí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 d'eisigh [ga] d'eisigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 d'eisíomar [ga] d'eisíomar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 dúiseofar [ga] dúiseofar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 bradaigh [ga] bradaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 mhóinte [ga] mhóinte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 ghlaoch [ga] ghlaoch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 uirrithe [ga] uirrithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 breithe [ga] breithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 roghnaíomar [ga] roghnaíomar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 naoi mbosca's fiche [ga] naoi mbosca's fiche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 cleithiúnaí [ga] cleithiúnaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 chleachtadh [ga] chleachtadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 chríochnódh [ga] chríochnódh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 drochiontaoibh [ga] drochiontaoibh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 chanfainn [ga] chanfainn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 chanfaidís [ga] chanfaidís ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 chanainn [ga] chanainn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 chanfaimis [ga] chanfaimis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 chantá [ga] chantá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 chanfadh [ga] chanfadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 chanaidís [ga] chanaidís ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 chanfá [ga] chanfá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ