ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Siobhan7

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Siobhan7 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 canfaimid [ga] canfaimid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 chanaimis [ga] chanaimis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 seolann [ga] seolann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 sheolann [ga] sheolann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 Leithreas na mBan [ga] Leithreas na mBan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2017 Leithreas na bhFear [ga] Leithreas na bhFear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 Mhnaoi [ga] Mhnaoi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 dea-ghiúmar [ga] dea-ghiúmar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 tírdhreachtaigh [ga] tírdhreachtaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 críochnóidh [ga] críochnóidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 iomadúil [ga] iomadúil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 an chneá [ga] an chneá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 déanfar [ga] déanfar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 gcruinnithe [ga] gcruinnithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 mine [ga] mine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 briathartha [ga] briathartha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 aithníonn [ga] aithníonn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 uiscebhealaí [ga] uiscebhealaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 loingseoireachta [ga] loingseoireachta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 uiscebhealach [ga] uiscebhealach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 Oideachais [ga] Oideachais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 bainistiú [ga] bainistiú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 Roinn Oideachas [ga] Roinn Oideachas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 tumoideachas [ga] tumoideachas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 gaeloideachas [ga] gaeloideachas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 fórsa [ga] fórsa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 scagadh [ga] scagadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 breis [ga] breis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 cruinnithe [ga] cruinnithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 dírithe [ga] dírithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ