ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Siobhan7

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Siobhan7 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 cúngaigeanta [ga] cúngaigeanta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 trodach [ga] trodach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2017 fhreagra [ga] fhreagra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2017 Choilm [ga] Choilm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2017 Tá sé an-gheal. [ga] Tá sé an-gheal. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2017 iontaobhas [ga] iontaobhas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2017 Fianóglach [ga] Fianóglach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2017 an Cheanadaigh [ga] an Cheanadaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 d'eiseofaí [ga] d'eiseofaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 ceiliúir [ga] ceiliúir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 labhródh [ga] labhródh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 iomrá [ga] iomrá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 forainmeacha [ga] forainmeacha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 Conaola [ga] Conaola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 beidh mé [ga] beidh mé ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 dtrá [ga] dtrá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 Micil [ga] Micil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 chairdiúil [ga] chairdiúil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 an-gheal [ga] an-gheal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 doicheall [ga] doicheall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 measctha [ga] measctha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 uileloscadh [ga] uileloscadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 saolré [ga] saolré ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 uilíoch [ga] uilíoch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 Éireannaigh [ga] Éireannaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 Do mhéar [ga] Do mhéar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 Beartla [ga] Beartla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 an chuardaigh [ga] an chuardaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 shamhlófá [ga] shamhlófá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2017 na Ceanadaigh [ga] na Ceanadaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ