ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Siobhan7

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Siobhan7 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 reathaíocht [ga] reathaíocht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 mo dhúshlán [ga] mo dhúshlán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 ar an dea-uair [ga] ar an dea-uair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 mbuafainn [ga] mbuafainn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 ag fámaireacht [ga] ag fámaireacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 oíche airneáin [ga] oíche airneáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 lán doirn [ga] lán doirn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 fuair mé [ga] fuair mé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 meáite [ga] meáite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 gurbh fhéidir [ga] gurbh fhéidir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 tofa [ga] tofa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 scinneadh [ga] scinneadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 an bhfaighfidh [ga] an bhfaighfidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 an ndearna [ga] an ndearna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 réimse [ga] réimse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 a shroicheadh [ga] a shroicheadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 bainfidh mé [ga] bainfidh mé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 an-chliste [ga] an-chliste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 nárbh fhéidir [ga] nárbh fhéidir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 an mhisnigh [ga] an mhisnigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 feicfidh mé [ga] feicfidh mé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2017 faolfhear [ga] faolfhear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2017 dhúiseoinn [ga] dhúiseoinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2017 dhúiseofá [ga] dhúiseofá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2017 ar dtús báire [ga] ar dtús báire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2017 Críochdheighilt [ga] Críochdheighilt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2017 méid a bhí sí [ga] méid a bhí sí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2017 ar an drochuair [ga] ar an drochuair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2017 go hÉirinn [ga] go hÉirinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2017 feiceann sé [ga] feiceann sé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ