ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

SusannaMargret

SusannaMargret ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Garðabær ਉਚਾਰਨ
Garðabær [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Sigríður ਉਚਾਰਨ
Sigríður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Heiðar ਉਚਾਰਨ
Heiðar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
THORGERDUR ਉਚਾਰਨ
THORGERDUR [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Héraðið ਉਚਾਰਨ
Héraðið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Stakkholtsgjá ਉਚਾਰਨ
Stakkholtsgjá [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
göngumaður ਉਚਾਰਨ
göngumaður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Nauthúsagil ਉਚਾਰਨ
Nauthúsagil [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Rauðibotn ਉਚਾਰਨ
Rauðibotn [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Flóki ਉਚਾਰਨ
Flóki [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
skeiðarárbrú ਉਚਾਰਨ
skeiðarárbrú [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Halldórsskora ਉਚਾਰਨ
Halldórsskora [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Hafnarfjörður ਉਚਾਰਨ
Hafnarfjörður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Sléttueyri ਉਚਾਰਨ
Sléttueyri [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Ísveig ਉਚਾਰਨ
Ísveig [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Kaldaklofsjökull ਉਚਾਰਨ
Kaldaklofsjökull [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Austurbyggð ਉਚਾਰਨ
Austurbyggð [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Fagradalshraun ਉਚਾਰਨ
Fagradalshraun [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Guðrún Ósvífrsdóttir ਉਚਾਰਨ
Guðrún Ósvífrsdóttir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Bolli Þorleiksson ਉਚਾਰਨ
Bolli Þorleiksson [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Þórður Sturluson ਉਚਾਰਨ
Þórður Sturluson [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum ਉਚਾਰਨ
Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Von brigði ਉਚਾਰਨ
Von brigði [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Popplagið ਉਚਾਰਨ
Popplagið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2022
Fagradalsfjalls Geldingadalir ਉਚਾਰਨ
Fagradalsfjalls Geldingadalir [is] 0 ਵੋਟਾਂ