ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/09/2010 Philippe Descola [fr] Philippe Descola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2010 Philippe Ebly [fr] Philippe Ebly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2010 Ruperto de Deutz [fr] Ruperto de Deutz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2010 Skittles ™ [fr] Skittles ™ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2010 Jacky Galletaud [fr] Jacky Galletaud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2010 Claude Delvincourt [fr] Claude Delvincourt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2010 Boisguillebert [fr] Boisguillebert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2010 Joël Jeannot [fr] Joël Jeannot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2010 evia [fr] evia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2010 Hoarau [fr] Hoarau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2010 Pirandello [fr] Pirandello ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2010 pilules [fr] pilules ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
31/08/2010 phones [fr] phones ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2010 Petre [fr] Petre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2010 Philip [fr] Philip ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2010 Longineu [fr] Longineu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2010 Boscq [fr] Boscq ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2010 Émile Boirac [fr] Émile Boirac ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2010 Amélie Gabrielle Boudet [fr] Amélie Gabrielle Boudet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2010 Neuvy-Pailloux [fr] Neuvy-Pailloux ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/08/2010 Gérard Anaclet Vincent Encausse [fr] Gérard Anaclet Vincent Encausse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2010 Éliphas Lévi [fr] Éliphas Lévi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2010 Alphonse-Louis Constant [fr] Alphonse-Louis Constant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 tardive [fr] tardive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 tardé [fr] tardé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 tapuscrit [fr] tapuscrit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 tapie [fr] tapie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 tannique [fr] tannique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 tannin [fr] tannin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 tanin [fr] tanin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ