ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 fieuzal [fr] fieuzal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Blankiet [fr] Blankiet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 cula ila [fr] cula ila ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 rêves [fr] rêves ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 canadienne [fr] canadienne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Fustel de Coulanges [fr] Fustel de Coulanges ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Roger Garaudy [fr] Roger Garaudy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Guy Debord [fr] Guy Debord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Marcel Schwob [fr] Marcel Schwob ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Alphonse Daudet [fr] Alphonse Daudet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Athalie [fr] Athalie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Manon Lescaut [fr] Manon Lescaut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Gillardeau [fr] Gillardeau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Ambroise Vollard [fr] Ambroise Vollard ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2009 Marc Bloch [fr] Marc Bloch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 François Châtelet [fr] François Châtelet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 George Steiner [fr] George Steiner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Claude-Louis Navier [fr] Claude-Louis Navier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Angele Dubeau [fr] Angele Dubeau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 les pagodes de cos [fr] les pagodes de cos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 peureux [fr] peureux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 clos fourtet [fr] clos fourtet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 ambitieux [fr] ambitieux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 nous allons [fr] nous allons ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/06/2009 ambitieuse [fr] ambitieuse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 courageuse [fr] courageuse ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/06/2009 peureuse [fr] peureuse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 furieux [fr] furieux ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/06/2009 furieuse [fr] furieuse ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/06/2009 malheureuses [fr] malheureuses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ