ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/07/2014 Healthy Living [en] Healthy Living ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/07/2014 record-breaker [en] record-breaker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/07/2014 Terrytown [en] Terrytown ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/07/2014 breach of contract [en] breach of contract ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
24/07/2014 showerhead [en] showerhead ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
24/07/2014 title-role [en] title-role ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
24/07/2014 Mortimer Jerome Adler [en] Mortimer Jerome Adler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/07/2014 Norwegian Sea [en] Norwegian Sea ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/07/2014 soldering [en] soldering ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
24/07/2014 High-risk [en] High-risk ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/07/2014 prior [en] prior ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
22/07/2014 storks [en] storks ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2014 closeout [en] closeout ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2014 William Stewart [en] William Stewart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2014 sideswiped [en] sideswiped ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2014 armed robbery [en] armed robbery ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
22/07/2014 Libreoffice [en] Libreoffice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ